Header Styles

 

Colors Style

               
 

Custom Color

 

Menu Color

Copyright © 2015. TemPlaza. All Rights Reserved.

Văn bản cam kết sản phẩm túi ni lông có khả năng phân hủy sinh học

Văn bản cam kết sản phẩm túi ni lông có khả năng phân hủy sinh học

13 Tháng Hai, 2018 / 0 Comments / 127 / Tin tức
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Văn bản cam kết sản phẩm túi ni lông có khả năng phân hủy sinh học Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
___________________

………………., ngày      tháng    năm 20…

BẢN CAM KẾT

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

Tên Tổ chức/Cơ sở đăng ký/cá nhân:…………………………………………………….

Đại diện:……………………………… Chức vụ: ……………………………………………

Địa chỉ liên hệ…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………. Số Fax:…………………. E-mail: …………….

Xin cam kết sản phẩm túi ni lông …. (tên sản phẩm) của chúng tôi sản xuất/nhập khẩu theo hồ sơ đăng ký nộp ngày … tháng … năm …  có khả năng phân hủy sinh học theo tiêu chuẩn ……….. của………..

Chúng tôi cam kết nộp phiếu kết quả đánh giá túi ni lông có khả năng phân hủy sinh học cho Tổng cục Môi trường trước ngày … tháng  …  năm …

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về cam kết này.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải về: Văn bản cam kết sản phẩm túi ni lông có khả năng phân hủy sinh học

MẪU KẾ HOẠCH THU HỒI TÁI CHẾ TÚI NI LÔNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *