Header Styles

 

Colors Style

               
 

Custom Color

 

Menu Color

Copyright © 2015. TemPlaza. All Rights Reserved.

Mẫu văn bản đăng ký túi ni lông thân thiện với môi trường

Mẫu văn bản đăng ký túi ni lông thân thiện với môi trường

12 Tháng Hai, 2018 / 1 Comments / 358 / Tin tức
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường)

Tên Tổ chức/cơ sở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

……………., ngày     tháng     năm 20..

Số: …..

Kính gửi: Tổng cục Môi trường

 Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường,

Tên tổ chức/cá nhân đăng ký:……………………….………………………..

Người đại diện: …………………………………..Chức vụ: ………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………Số Fax:…………… E-mail: …………………………..

– Tên sản phẩm:…………………..…………………………..…………………

– Địa chỉ cơ sở sản xuất (đối với sản phẩm sản xuất trong nước):……………..

Hoặc

– Xuất xứ sản phẩm (đối với sản phẩm nhập khẩu): ………………………

Kèm theo bản sao chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (Certificate of Origin)

– Hồ sơ đăng ký, bao gồm: (Theo danh mục hồ sơ tại Điều 10 của Thông tư này).

(Tên tổ chức, cá nhân:) ………….cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, công nhận sản phẩm…. là túi ni lông thân thiện với môi trường./.

 

 Tài liệu gửi kèm theo:……….. ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File word Mẫu văn bản đăng ký túi ni lông thân thiện với môi trường

TIÊU CHÍ TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

 

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *