Header Styles

 

Colors Style

               
 

Custom Color

 

Menu Color

Copyright © 2015. TemPlaza. All Rights Reserved.

Mẫu kế hoạch thu hồi tái chế túi ni lông đã qua sử dụng

Mẫu kế hoạch thu hồi tái chế túi ni lông đã qua sử dụng

13 Tháng Hai, 2018 / 3 Comments / 462 / Tin tức
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Mẫu kế hoạch thu hồi tái chế túi ni lông đã qua sử dụng có độ dày một lớp màng lớn hơn 30 µm (micrômét) và kích thước nhỏ nhất của túi lớn hơn 20 cm (xăngtimét) Ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Tên Tổ chức/cơ sở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

……………., ngày      tháng     năm 20..

Số: …..

KẾ HOẠCH THU HỒI TÁI CHẾ

Đối với túi ni lông có độ dày một lớp màng lớn hơn 30 µm (micrômét) và kích thước nhỏ nhất của túi lớn hơn 20 cm (xăngtimét)

  1. Thông tin chung:

– Tên tổ chức/cá nhân đăng ký:……………………….…………………..

– Người đại diện: …………………………………..Chức vụ: …………………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………   Số Fax:…………… E-mail: …………………….

– Tên sản phẩm :…………………..…………………………..…………….

– Số lượng sản phẩm sản xuất hoặc nhập khẩu/đơn vị thời gian…………

– Địa điểm sản xuất/xuất sứ sản phẩm:

…………………………………………………………………………………………………….

  1. Kế hoạch thu hồi tái chế:

2.1. Mô tả kế hoạch thu hồi sản phẩm sau khi thải bỏ

Mô tả về kế hoạch hay giải pháp để hạn chế lượng, phương pháp thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm.

Doanh nghiệp có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sau khi sử dụng không?

  1. —                  2. Không  —

2.2. Địa chỉ cơ sở tái chế, người chịu trách nhiệm, số điện thoại, fax.

(nếu có các cơ sở liên kết thực hiện tái chế thì kèm theo văn bản ký kết thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc và ghi đầy đủ các thông tin theo mục 2 của Phụ lục này)

2.3. Mô tả quy trình công nghệ xử lý tái chế

2.4. Sản phẩm tái chế: đặc tính kỹ thuật và công dụng

2.5. Giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình tái chế

  1. Giải pháp thực hiện:

3.1. Phương pháp, nhân lực, trang thiết bị cho việc thu hồi

3.2. Dự kiến khối lượng sản phẩm thải bỏ được thu hồi/đơn vị thời gian (sản phẩm thải bỏ của chính cơ sở và sản phẩm tương tự)

3.3. Năng lực tái chế của cơ sở hoặc các cơ sở liên kết và dự kiến khối lượng sản phẩm thu hồi được tái chế

3.4. Dự trù kinh phí thực hiện

  1. Kết luận và kiến nghị

4.1. Tính khả thi của phương án

4.2. Kiến nghị

  1. Cam kết

 

 Tài liệu gửi kèm theo :……… ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tải về file Mẫu kế hoạch thu hồi tái chế túi ni lông đã qua sử dụng

MÔ TẢ SẢN PHẨM TÚI NI LÔNG ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *