Header Styles

 

Colors Style

               
 

Custom Color

 

Menu Color

Copyright © 2015. TemPlaza. All Rights Reserved.

Mẫu hồ sơ đã được cấp GCN Túi ni lông thân thiện với môi trường

Mẫu hồ sơ đã được cấp GCN Túi ni lông thân thiện với môi trường

13 Tháng Hai, 2018 / 1 Comments / 121 / Tin tức
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Nhằm giúp các Doanh nghiệp thuận tiện trong việc Đăng ký hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận – GCN Túi ni lông thân thiện với môi trường, Tổng cục Môi trường đăng tải các mẫu hồ sơ đăng ký dưới đây.

Tải mẫu đăng ký tại đây: Mẫu hồ sơ đã được cấp GCN Túi ni lông thân thiện với môi trường

 

CÔNG TY ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
                    

Tp.HCM, ngày 10  tháng 10  năm 20

Số: ???

 

Kính gửi: Tổng cục Môi trường

 Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Tên tổ chức/cá nhân đăng ký: CÔNG TY ABC

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn A; Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: số 123,  Bà Lê Chân, phường Tân Định, quận1 , Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08 ….Số Fax: 08 …

E-mail: nguyenvana@yahoo.com

– Tên sản phẩm: TÚI NHỰA TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC – ABC

– Địa chỉ cơ sở sản xuất (đối với sản phẩm sản xuất trong nước): Số X, đường An Phú Đông 9, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Hồ sơ đăng ký, bao gồm: (Theo danh mục hồ sơ tại Điều 10 của Thông tư này):

  1. 01 (một) bản đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012.
  2. 01 (một) bản sao Giấy đăng ký kinh doanh.
  3. 01 (một) bản sao Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

(hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường)

  1. 01 (một) báo cáo kết quả quan trắc, giám sát môi trường định kỳ mới nhất của cơ sở sản xuất.
  2. 05 (năm) Phiếu kết quả thử nghiệm và 10 (mười) mẫu sản phẩm đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 <QUATEST 3>.
  3. 01 (một) bản mô tả sản phẩm túi ni lông có khả năng phân hủy sinh học và các tài liệu có liên quan: Giới thiệu thành phần nguyên liệu, quy trình sản xuất; đặc tính của sản phẩm; nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa; hướng dẫn sử dụng, bảo quản theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012.
  4. Bản cam kết theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 để xem xét, cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Công ty ABC cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, công nhận sản phẩm TÚI NHỰA TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC – ABC là túi ni lông thân thiện với môi trường./.

 

 Tài liệu gửi kèm theo: (Nếu có)
– Tài liệu A
– Tài liệu B
– Tài liệu C.
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CƠ SỞ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A

MẪU ĐĂNG KÝ GIA HẠN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *