Header Styles

 

Colors Style

               
 

Custom Color

 

Menu Color

Copyright © 2015. TemPlaza. All Rights Reserved.

Mẫu giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

Mẫu giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

12 Tháng Hai, 2018 / 0 Comments / 426 / Tin tức
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

GIẤY CHỨNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Số: ………../CN- TCMT

 

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường;

Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá hồ sơ;

Xét đề nghị của Cơ quan thường trực đánh giá…

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường cấp Giấy chứng nhận sản phẩm túi ni lông …… là túi ni lông thân thiện với môi trường đáp ứng các quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày…tháng…năm…..

(Giấy chứng nhận được gia hạn lần thứ… có hiệu lực đến ngày…tháng…năm…)

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 20….

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Tải về file tại đây

SÁNG CHẾ CÔNG NGHỆ NẤM PHÂN HUỶ TÚI NI LÔNG BIẾN THÀNH THỨC ĂN

 

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *