Header Styles

 

Colors Style

               
 

Custom Color

 

Menu Color

Copyright © 2015. TemPlaza. All Rights Reserved.

Mẫu đăng ký gia hạn túi ni lông thân thiện với môi trường

Mẫu đăng ký gia hạn túi ni lông thân thiện với môi trường

13 Tháng Hai, 2018 / 2 Comments / 251 / Tin tức
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

Mẫu đăng ký gia hạn túi ni lông thân thiện với môi trường Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

 

Tên Tổ chức/cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

……………., ngày     tháng     năm 20..

Số: …..

Kính gửi: Tổng cục Môi trường

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

  1. Những thông tin chung:

Tên tổ chức/cá nhân đăng ký :……………………….………………………..

Người đại diện : …………………………………..Chức vụ: ………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………Số Fax:…………… Địa chỉ E-mail : ………………

Tên sản phẩm…………………..…………………………..…………………

Địa chỉ cơ sở sản xuất (đối với sản phẩm sản xuất trong nước):……………..

Hoặc

Xuất xứ sản phẩm (đối với sản phẩm nhập khẩu): …………………………..

Kèm theo bản sao chứng nhận nguồn gốc sản phẩm

Số điện thoại: ………….. ……………Số Fax:……………………………………

Đã được cấp chứng nhận số…………

  1. Những thay đổi về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm:

– Độ dày một lớp màng:

– Kích thước nhỏ nhất:

– Khả năng phân hủy sinh học:

– Thời gian phân hủy:

  1. Những thay đổi về hàm lượng kim loại nặng (Nếu có ghi nồng độ (mg/kg)):

Có      Không                                             Có      Không

Asen (As): Cadimi(Cd):
Chì (Pb): Đồng (Cu):
Kẽm (Zn): Thủy ngân (Hg):
Niken (Ni):
  1. Phương pháp thử nghiệm:

– Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

– Tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương:

  1. Phòng thí nghiệm thực hiện phân tích sản phẩm (được công nhận ISO/IEC):

– Phòng thí nghiệm nước ngoài:

– Phòng thí nghiệm trong nước:

  1. Báo cáo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (gửi kèm theo Hồ sơ)
  2. Những thay đổi khác:

– Công nghệ, quy trình sản xuất:

– Công dụng sản phẩm:

– Phương án thu hồi tái chế/điều kiện phân hủy sinh học:

– Những thay đổi khác liên quan đến sản phẩm (nếu có):

  1. Mẫu sản phẩm (gửi kèm Hồ sơ).
  2. Cam kết sản phẩm túi ni lông đề nghị gia hạn không có thay đổi so với sản phẩm cùng loại đã được công nhận thân thiện với môi trường.

Trân trọng đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, gia hạn./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải về file Mẫu đăng ký gia hạn túi ni lông thân thiện với môi trường

MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *