Header Styles

 

Colors Style

               
 

Custom Color

 

Menu Color

Copyright © 2015. TemPlaza. All Rights Reserved.

LIÊN HỆ

Mẫu kế hoạch thu hồi tái chế túi ni lông đã qua sử dụng

13 Tháng Hai, 2018 / 11 Comments / 1621 / Tin tức

Mẫu kế hoạch thu hồi tái chế túi ni lông đã qua sử dụng có độ dày một lớp màng lớn hơn 30 µm (micrômét) và kích thước nhỏ nhất của túi lớn hơn 20 cm (xăngtimét) Ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Tên Tổ chức/cơ sở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

……………., ngày      tháng     năm 20..

Số: …..

KẾ HOẠCH THU HỒI TÁI CHẾ

Đối với túi ni lông có độ dày một lớp màng lớn hơn 30 µm (micrômét) và kích thước nhỏ nhất của túi lớn hơn 20 cm (xăngtimét)

 1. Thông tin chung:

– Tên tổ chức/cá nhân đăng ký:……………………….…………………..

– Người đại diện: …………………………………..Chức vụ: …………………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………   Số Fax:…………… E-mail: …………………….

– Tên sản phẩm :…………………..…………………………..…………….

– Số lượng sản phẩm sản xuất hoặc nhập khẩu/đơn vị thời gian…………

– Địa điểm sản xuất/xuất sứ sản phẩm:

…………………………………………………………………………………………………….

 1. Kế hoạch thu hồi tái chế:

2.1. Mô tả kế hoạch thu hồi sản phẩm sau khi thải bỏ

Mô tả về kế hoạch hay giải pháp để hạn chế lượng, phương pháp thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng sản phẩm.

Doanh nghiệp có hướng dẫn trên bao bì về phương pháp thải bỏ, tiêu hủy bao bì sau khi sử dụng không?

 1. —                  2. Không  —

2.2. Địa chỉ cơ sở tái chế, người chịu trách nhiệm, số điện thoại, fax.

(nếu có các cơ sở liên kết thực hiện tái chế thì kèm theo văn bản ký kết thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc và ghi đầy đủ các thông tin theo mục 2 của Phụ lục này)

2.3. Mô tả quy trình công nghệ xử lý tái chế

2.4. Sản phẩm tái chế: đặc tính kỹ thuật và công dụng

2.5. Giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình tái chế

 1. Giải pháp thực hiện:

3.1. Phương pháp, nhân lực, trang thiết bị cho việc thu hồi

3.2. Dự kiến khối lượng sản phẩm thải bỏ được thu hồi/đơn vị thời gian (sản phẩm thải bỏ của chính cơ sở và sản phẩm tương tự)

3.3. Năng lực tái chế của cơ sở hoặc các cơ sở liên kết và dự kiến khối lượng sản phẩm thu hồi được tái chế

3.4. Dự trù kinh phí thực hiện

 1. Kết luận và kiến nghị

4.1. Tính khả thi của phương án

4.2. Kiến nghị

 1. Cam kết

 

 Tài liệu gửi kèm theo :……… ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tải về file Mẫu kế hoạch thu hồi tái chế túi ni lông đã qua sử dụng

MÔ TẢ SẢN PHẨM TÚI NI LÔNG ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Mẫu giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

12 Tháng Hai, 2018 / 2 Comments / 1056 / Tin tức

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

GIẤY CHỨNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Số: ………../CN- TCMT

 

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường;

Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá hồ sơ;

Xét đề nghị của Cơ quan thường trực đánh giá…

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường cấp Giấy chứng nhận sản phẩm túi ni lông …… là túi ni lông thân thiện với môi trường đáp ứng các quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày…tháng…năm…..

(Giấy chứng nhận được gia hạn lần thứ… có hiệu lực đến ngày…tháng…năm…)

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 20….

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Tải về file tại đây

SÁNG CHẾ CÔNG NGHỆ NẤM PHÂN HUỶ TÚI NI LÔNG BIẾN THÀNH THỨC ĂN

 

Mô tả sản phẩm túi ni lông đáp ứng các tiêu chí thân thiện với môi trường

12 Tháng Hai, 2018 / 3 Comments / 1367 / Tin tức

MẪU BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM TÚI NI LÔNG ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04  tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường)

Tên Tổ chức/cơ sở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
……………., ngày     tháng     năm 20..
 1. Thông tin chung về sản phẩm và cơ sở sản xuất:

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………..………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..……..

Cán bộ liên hệ:……………………………………………………..…………

Số điện thoại…………Số Fax:…………..…Email:…………………………

Sản phẩm túi ni lông đăng ký công nhận:……..…………… …………………………

Tên nhãn hiệu:…………………………. …………………………………….

Sản lượng sản xuất: (tấn/năm)……………………………………………………………….

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
         

Ghi chú:

Năm 1: Sản lượng của năm trước so với thời điểm lập báo cáo

Năm 2: Sản lượng (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo

Năm 3, 4, 5: Sản lượng dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo

 1. Thông tin chung phục vụ đánh giá sản phẩm
 2. Báo cáo về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm:
 3. Tự đánh giá về chất lượng sản phẩm; và
 4. Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm a khoản 1; khoản 2 Điều 8 của Thông tư này;

Hoặc

Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm b khoản 1; khoản 2 Điều 8 của Thông tư này.

 1. Mô tả về quy trình công nghệ sản xuất

2.1. Mô tả phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất

Mô tả ngắn gọn phương pháp và quy trình công nghệ sản xuất (kèm theo sơ đồ mô tả quy trình công nghệ) của sản phẩm túi ni lông.

2.2. Danh mục hóa chất, nguyên liệu đầu vào

Stt Tên hóa học Số CAS Khối lượng sử dụng (kg/tấn sản phẩm) Ký hiệu độc tính (theo quy định quốc tế) Thuộc danh mục 1 và 2A của IARC
Chất (1)
….
Chất (i)

Ghi chú: Khai báo tất cả các hóa chất có sử dụng trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, kể cả các loại hóa chất không có mặt trong sản phẩm cuối.

2.3. Sử dụng nhiên liệu trong quá trình sản xuất

Stt Hạng mục Đơn vị tính Tổng mức tiêu hao cả năm ước tính trên 1 kg sản phẩm
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1 Điện kWh
2 Khí đốt kWh
3 Nhiên liệu hóa thạch khác (than, dầu DO, FO các loại) Kg
4 Tổng chi cho tiêu dùng năng lượng cả năm Triệu đồng

Ghi chú:

Năm 1: Số liệu của năm trước so với thời điểm lập báo cáo

Năm 2: Số liệu (dự kiến) của năm tại thời điểm lập báo cáo

Năm 3, 4, 5: Số liệu dự kiến của 3 năm tiếp theo so với thời điểm lập báo cáo

 1. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Mô tả, hướng dẫn ngắn gọn về việc sử dụng sản phẩm.

 1. Báo cáo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

Cơ sở/doanh nghiệp tự đánh giá về việc tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và kết quả triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường trước, trong và sau quá trình sản xuất sản phẩm.

Đối với sản phẩm túi ni lông đáp ứng tiêu chí tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Thông tư này, đề nghị điền thêm mẫu kế hoạch thu hồi tái chế quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

Tải về file Mô tả sản phẩm túi ni lông đáp ứng các tiêu chí thân thiện với môi trường tại đây

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Mẫu văn bản đăng ký túi ni lông thân thiện với môi trường

12 Tháng Hai, 2018 / 3 Comments / 1130 / Tin tức

MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường)

Tên Tổ chức/cơ sở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

……………., ngày     tháng     năm 20..

Số: …..

Kính gửi: Tổng cục Môi trường

 Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường,

Tên tổ chức/cá nhân đăng ký:……………………….………………………..

Người đại diện: …………………………………..Chức vụ: ………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………Số Fax:…………… E-mail: …………………………..

– Tên sản phẩm:…………………..…………………………..…………………

– Địa chỉ cơ sở sản xuất (đối với sản phẩm sản xuất trong nước):……………..

Hoặc

– Xuất xứ sản phẩm (đối với sản phẩm nhập khẩu): ………………………

Kèm theo bản sao chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (Certificate of Origin)

– Hồ sơ đăng ký, bao gồm: (Theo danh mục hồ sơ tại Điều 10 của Thông tư này).

(Tên tổ chức, cá nhân:) ………….cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, công nhận sản phẩm…. là túi ni lông thân thiện với môi trường./.

 

 Tài liệu gửi kèm theo:……….. ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File word Mẫu văn bản đăng ký túi ni lông thân thiện với môi trường

TIÊU CHÍ TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

 

Túi nhựa tự huỷ sinh học thân thiện môi trường của Vinmart+

12 Tháng Hai, 2018 / 16 Comments / 3628 / In túi ni lon theo lĩnh vực kinh doanh

Hiện nay việc sản xuất kinh doanh hướng đến môi trường xanh bền vững trở thành mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp, trong đó có Vinmart+ đã triển khai sử dụng túi nhựa tự huỷ sinh học thân thiện môi trường trên toàn hệ thống siêu thị mang thương hiệu Vinmart+

 

Túi nhựa tự huỷ sinh học thân thiện môi trường của Vinmart+

Vinmart+ luôn chủ động bảo vệ môi trường bằng việc hạn chế sử dụng túi nylon, Vinmart+ tiến hành chương trình “Vinmart+ cùng khách hàng bảo vệ môi trường”. Theo đó, Vinmart+ khuyến cáo khách hàng sử dụng túi sử dụng nhiều lần để đựng hàng khi mua sắm thay thế túi nylon thông thường, được phát miễn phí.

Ngay từ khi bắt đầu Vinmart+sử dụng túi nylon phân hủy sinh học hoàn toàn. Loại túi này được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận thân thiện với môi trường. So với các túi nylon thông thường, túi nylon phân hủy sinh học đắt hơn 20%-25%. Tuy nhiên, khách hàng có thể sử dụng mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào tại các trung tâm của Vinmart+.

Loại túi nhựa tự huỷ sinh học thân thiện môi trường, sử dụng nhiều lần đã trở thành thói quen của khách hàng. Bí quyết thành công của Vinmart+ chính là có sự chuẩn bị tư vấn tâm lý cho khách hàng bằng thông điệp – hãy cùng tham gia bảo vệ môi trường và chính Vinmart+ là người đầu tư chi phí khá lớn. Hiện người tiêu dùng đã tích cực với sự thay đổi này và hài lòng về loại túi mới làm từ tinh bột nhờ nhận thức về vấn đề môi trường đã nâng cao.

Ý thức bảo vệ môi trường của khách hàng mua sắm tại siêu thị ngày càng được nâng cao. Người tiêu dùng đã chủ động sử dụng Túi nhựa tự huỷ sinh học thân thiện môi trường nhiều hơn và biết từ chối sử dụng túi nylon hoặc hạn chế sử dụng. “Triển khai thành công Túi nhựa tự huỷ sinh học, túi thân thiện môi trường là một trong những nỗ lực của chúng tôi nhằm giảm thiểu tác hại của túi nylon.

Với những nỗ lực của doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp bán lẻ trong việc thực hiện các giải pháp để chung tay cùng cộng đồng vì một môi trường xanh. Trong tương lai việc xanh hóa trong sản xuất kinh doanh là tất yếu vì đó là giải pháp phát triển bền vững của doanh nghiệp.

ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỬ DỤNG TÚI NI LÔNG

In túi ni lông cho đối tác là ngân hàng Vietcombank

12 Tháng Hai, 2018 / 5 Comments / 1183 / In túi ni lon theo lĩnh vực kinh doanh

Trong những ngày đầu năm 2018, chúng tôi vinh dự được các ngân hàng lớn tại Việt Nam lựa chọn làm đối tác in ấn các sản phẩm quảng cáo, trong đó In túi ni lông cho đối tác là ngân hàng Vietcombank là một trong những hợp đồng lớn và thực hiện trong thời gian nhanh nhất để kịp phục vụ nhu cầu khách trong dịp Tết Nguyên đán.

 

In túi ni lông cho đối tác là ngân hàng Vietcombank

Xưởng in 2T Print là một công ty in bao bì chuyên cung cấp In túi ni lông cho các ngân hàng dạng bóng dẻo, thông tin rõ ràng, màu sắc sắc nét cùng với chất lượng luôn đảm bảo. Chúng tôi vinh dự được các đối tác là các ngân hàng Thương mại Cổ phần nhà nước cũng như các ngân hàng tư nhân lựa chọn, điển hình như: Vietcombank, Agribank, Nam Á Bank, Sacombank, OceanBank….

In túi ni lông cho đối tác chúng tôi làm việc nhanh gọn và thanh toán dễ dàng cho quý khách bất kể là các ngân hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong các giao dịch hàng ngày và thường xuyên của các ngân hàng lớn thì sản phẩm túi ni lông (hay túi xốp) thường được sử dụng nhất do có độ bền cao và chịu được các lực tác động bên ngoài tốt, độ dẻo dai của sản phẩm và cả thiết kế bắt mắt là những yếu tố quyết định đến sự tin dùng của các đơn vị ngân hàng khi sử dụng sản phẩm túi xốp.

Chúng tôi luôn luôn làm việc 24/24.

Xưởng in 2T chuyên thiết kế, in ấn túi ni lông catalog, túi xách, hộp giấy, card visit, tờ rơi, in offset, in nhanh giá rẻ.

THIẾT KẾ VÀ IN TÚI NI LÔNG – XƯỞNG IN 2T

 • ĐỊA CHỈ: 107 NGỤY NHƯ KON TUM, QUẬN THANH XUÂN, TP HÀ NỘI
 • ĐIỆN THOẠI: 024.66.62.66.82
 • EMAIL: BAOGIA.2TPRINT@GMAIL.COM
 • HOTLINE: 0911.86.28.79 – 08 9983 9983

TÚI NI LÔNG MÀU XANH LÁ CÂY – MỘT THÔNG ĐIỆP ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tại sao các shop nam thường in túi ni lông màu xanh

9 Tháng Hai, 2018 / 4 Comments / 1051 / Tin tức

Phụ nữ thường bị cuốn hút bởi màu hồng, còn con trai được cho phù hợp với màu xanh, Do đó các shop nam thường in túi ni lông màu xanh

Khi một bé gái và một bé trai 1 tuổi, chúng có thể sử dụng đồ đôi cùng nhau. Tại thời điểm này, các bé chưa hề có khái niệm về màu sắc yêu thích. Nhưng khi lên 2 tuổi, các bé gái bắt đầu thích màu hồng, còn các bé trai sẽ từ chối sử dụng các đồ vật màu hồng khi lên 4.

Một nghiên cứu cho rằng, phụ nữ đối xử với một đứa bé khác nhau tùy thuộc vào việc chúng mặc áo màu hồng hay màu xanh. Nếu chúng mặc quần áo màu xanh, người lớn sẽ cho rằng đó là một cậu bé, chúng nên chơi những trò chơi thể chất nhiều hơn; trong khi đó họ sẽ nhẹ nhàng dỗ dành các bé mặc áo hồng và cho các bé chơi đùa cùng búp bê.

Màu xanh gồm 02 màu cơ bản: màu xanh lá cây và màu xanh da trời

In túi ni lông màu xanh lá cây:

Chứng tỏ chủ shop là một người thẳng thắn, vô tư, thích hòa mình vào thiên nhiên, theo đuổi cuộc sống hòa bình, ghét cãi vã, rất dễ hòa đồng chính là những điểm nổi bật của chàng trai yêu thích màu xanh lá cây. Những món quà được đựng trong túi ni lông màu xanh là cây thể hiện sự giản dị, chung thủy, và mong muốn được đắm chìm trong thế giới ngọt ngào.

TÚI NI LÔNG MÀU XANH LÁ CÂY – MỘT THÔNG ĐIỆP ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Túi ni lông màu xanh lá cây

In túi ni lông màu xanh màu xanh da trời

Người con trai này luôn theo đuổi cách sống thanh lịch, bình dị và tự tin, nhưng sâu thẳm trong lòng họ luôn ẩn giấu nhân tố bất an, khiến họ dễ bị rơi vào cảm giác thiếu an toàn. Vì vậy, nhiều khi vô thức, họ thường có cái nhìn u sầu của người nghệ sĩ.

TÚI NI LÔNG MÀU XANH DƯƠNG, XANH DA TRỜI TẠO NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

 

Thông điệp 23 tháng Chạp cúng ông Táo: Thả cá xin đừng thả túi ni lông

7 Tháng Hai, 2018 / 1 Comments / 1459 / Tin tức

Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp (âm lịch), người dân trên cả nước đều chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo về trời (Tết ông Công, ông Táo). Đây là một trong những tín ngưỡng văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Một thông điệp chúng tôi muốn gửi đến quý khách hàng là Thả cá xin đừng thả túi ni lông.

Trong ngày này, người dân thường thả cá chép xuống ao, hồ với ý nghĩa cầu chúc một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, nhà nhà ấm no.

Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, nhiều người dân không phải thả cá mà đổ, ném, quăng cá hoặc ném luôn cả túi ni lông chứa nước cá xuống ao, hồ.

Tuổi Trẻ Cười

Trước tình trạng xả rác bừa bãi của người dân tại nhiều sông hồ trên khắp cả nước, các tình nguyện viên có mặt để hướng dẫn người dân thả cá cũng như bảo vệ cảnh quan môi trường. “Thả cá đừng thả túi ni lông” – Đây là thông điệp mà các tình nguyện viên của chiến dịch “Đường Táo quân” muốn gửi đến người dân dịp Tết ông Công, ông Táo năm nay Mậu Tuất 2018.

THẢM CẢNH ĐỘNG VẬT BIỂN CÙNG VỚI NHỮNG CHIẾC TÚI NI LÔNG GỢI CHO TA ĐIỀU GÌ ?

 

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ đặt in ấn túi ni lông trực tuyến

22 Tháng Một, 2018 / 6 Comments / 1897 / Chính sách chung

Để thuận tiện hơn cho việc đặt hàng, thiết kế cũng như thanh toán đơn hàng, 2T Print hướng dẫn đến quý khách hàng hình thức thanh toán dịch vụ đặt in ấn túi ni lông trực tuyến thông qua website https://intuinilong.com cụ thể như sau:

Cách 1: Thanh toán thanh toán dịch vụ đặt in ấn túi ni lông trực tiếp tại công ty

Mỗi một đơn hàng kết thúc, quý khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại công ty. Nhân viên kế toán sẽ có nhiệm vụ thu tiền và bàn giao sản phẩm đến khách hàng.

Địa chỉ trụ sở Công ty: 107 Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Cách 2: Thanh toán thanh toán dịch vụ đặt in ấn túi ni lông qua thẻ ATM.

Hình thức này được áp dụng cho khách hàng không có thời gian thanh toán trực tiếp tại công ty hoặc khách hàng ở ngoại tỉnh.

Bước 1: Sau khi đã liên hệ với chúng tôi và trao đổi về quy cách, số lượng in ấn, mã sản phẩm, báo giá in ấn qua email. Khách hàng Ccung cấp yêu cầu, nội dung về sản phẩm đến bộ phận kinh doanh (số lượng, loại sản phẩm, ngày cần hoàn thành, …)

Bước 2: Kinh doanh cung cấp báo giá đến khách hàng, khi khách hàng đồng ý, tạm ứng. Quý khách vui lòng thanh toán trước chi phí in ấn qua thẻ ngân hàng (Chi tiết số tài khoản, chúng tôi sẽ gửi trực tiếp đến từng khách hàng khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ).

Số tiền in ấn tối thiểu là 50% giá trị đơn hàng.

Bước 3: Sau khi chuyển tiền, quý khách cần in gấp quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điên thoại 08 9983 9983 – 024.66.62.66.82 để chúng tôi có thể thực hiện đơn hàng một cách nhanh chóng.

Chính sách vận chuyển, giao nhận

Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

Chính sách bảo mật

Tuyển dụng Nhân viên đứng máy in ống đồng túi ni lông

21 Tháng Một, 2018 / 5 Comments / 1625 / Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh xưởng in, chúng tôi đang tuyển dụng Tuyển dụng Nhân viên đứng máy in ống đồng túi ni lông, bao bì, bao bì nhựa,..

 • Số lượng: 01 nhân viên kỹ thuật
 • Địa điểm làm việc: 107 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Lương: cạnh tranh

Mô tả công việc

– Kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi dây chuyền đi vào sản xuất

– Khắc phục các sự cố kỹ thuật về dây chuyền khi xảy ra lỗi

– Phân tích nguyên nhân lỗi và đưa ra đối sách kịp thời

– Lập các báo cáo hàng ngày theo yêu cầu của quản lý

– Làm các công việc theo yêu cầu của quản lý.

– Làm việc theo ca và tăng ca theo yêu cầu

Quyền lợi:

– Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn. Do công ty mới thành lập nên ứng viên có nhiều cơ hội được đào tạo, học hỏi.

– Tham gia đầy đủ BHXH, có thêm BH tai nạn 24/24

– Ăn ca miễn phí tại công ty

– Tham gia các chương trình teambuilding của công ty

Yêu cầu công việc:

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử, điện, tự động hóa, cơ khí

– Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương sẽ được ưu tiên.

– Trung thực, chăm chỉ có trách nhiệm trong công việc

– Sẵn sàng làm thêm giờ, làm ca khi được yêu cầu.

– Mong muốn được làm việc lâu dài.

– Am hiểu về kỹ thuật và cấu tạo máy in ống đồng túi ni lông

Để ứng tuyển vị trí Nhân viên đứng máy in ống đồng túi ni lông các ứng viên vui lòng gửi email đến địa chỉ: admin@intuinilong.com

Thời hạn ứng tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/2/2018.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO HÀNG NHANH TÚI NI LÔNG TẠI HÀ NỘI